Bóg chce abyś żył !

BÓG  CHCE  ABYŚ  ŻYŁ!

 „A jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak
i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie
z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują.“

 (List do Hebrajczyków 9, 27-28).

Po tym gdy Adam i Ewa zgrzeszyli, Bóg oznajmił im straszny sąd:

„Przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego! Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; „bo prochem jesteś i w proch się obrócisz“ (1 Mojż. 3,17-19).

To właśnie z powodu grzechu pierwszego człowieka Boże przekleństwo spadło na całe stworzenie. Jakiego grzechu był winny człowiek? Nie usłuchał  on Bożego głosu i wolał być nieposłusznym, szukając poznania dobra i zła bez Boga.

Drogi czytelniku, czy ty także chcesz sam poznawać dobro i zło? Czy chcesz polegać na Słowie Boga, by mieć przewodnika w każdym pytaniu w twoim życiu? „Oznajmiono ci człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem“ (Micheasz 6,8). Ten kto pragnie praktykować Boże Słowo musi przede wszystkim znać je. Lecz jeśli ktoś odrzuca Biblię i nie obchodzi go ona, nie będzie  mógł praktykować jej treści. Jeśli nie obchodzi cię Biblia – grzeszysz, a Bóg karze grzech śmiercią, jak napisano: „żądłem śmierci jest grzech“ (1 List do Koryntian 15,56). Każdy człowiek ma w sobie ziarno grzechu i śmierci.

 Ty również, drogi czytelniku musisz raz umrzeć. Po śmierci powstaniesz z martwych, by stanąć przed Wiecznym Sędzią, o czym mówi Księga Objawienia 20, 11-12: „I widziałem wielki , biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła  ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, stojących przed tronem i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.“

Taki sąd Boży będzie straszny dla ludzi, którzy będą musieli przed nim stanąć. Przed Bogiem wszyscy jesteśmy winni; jak napisano: „gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej“ (List do Rzymian 3,23).

Nasze życie byłoby pozbawione nadziei, gdyby Chrystus nie złożył kiedyś za nas ofiary. Syn żywego Boga oddał swe życie za nasze grzechy; „Który został wydany  za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego“ (List do Rzymian 4,25). Bóg jest sprawiedliwy ; On nie chce byśmy byli zgubieni, lecz chce nas zbawić. Bóg przygotował odkupienie dla ludzi. „Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. A zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie  ku żywotowi“ (List do Rzymian 5, 17-18). Z powodu grzechu pierwszego człowieka, śmierć przyszła na wszystkich ludzi.

Podejmij decyzję teraz : Czy chcesz żyć w grzechu wynikającym z nieposłuszeństwa Adama, daleko od Boga i dlatego zgubiony? Czy jesteś gotowy przyjąć Pana Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego  zbawiciela? Życie wieczne otrzymasz tylko przez swoją wiarę w Syna Bożego. Pokutuj teraz i zwróć się do Boga; krew Jezusa Chrystusa oczyści cię z wszystkich grzechów, gdy prosić będziesz o to z całego serca. Odrzuć grzech i teraz przyjdź do Jezusa Chrystusa. On wkrótce powróci w swojej chwale! Przyjdzie po to, by zabrać tych, którzy na Niego czekają. Proszę cię, przeczytaj jeszcze raz List do Hebrajczyków 9, 28 werset cytowany na początku tej broszury i zastanów się nad pytaniem: Czy jestem gotowy na przyjście Chrystusa?

 DZISIAJ PRZYJMIJ PANA JEZUSA JAKO SWOJEGO OSOBISTEGO   ZBAWICIELA. JEMU WYZNAJ SWOJE GRZECHY I UPORZĄDKUJ SWOJE ŻYCIE POPRZEZ ZAUFANIE SWOJEMU ODKUPICIELOWI  JEZUSOWI CHRYSTUSOWI.