Po czym odróżnić?

PO CZYM ODRÓŻNIĆ ?

W tym miejscu napiszemy jeszcze w jaki sposób, po czym odróżnić, czy dana grupa ludzi jest Kościołem, czy nie. Podstawową kwestią jest sprawa jedności przez krew Chrystusową. „Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa.” Ef.2,13 BT.

To, co czyni nas bliskimi, to krew Pana Jezusa Chrystusa. Nie jednoczy nas człowiek, tradycja, dary ducha, nauka ani nic innego. Widzimy to wyraźnie m.in. w drugim i czwartym rozdziale Listu do Efezjan. Dlatego, jeśli ktoś warunkuje przystąpienie do jakiejś grupy chrześcijan czymś innym niż krew Chrystusa, lub też dodaje swoje warunki – to grupa ta nie jest Kościołem. Skorzystałeś z krwi Pana Jezusa przelanej na krzyżu, narodziłeś się z Boga, jesteś Bożym dzieckiem? – Jeśli tak, przystąp do Kościoła! „A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów.” Rz.14,1; Bryt.

Dary Ducha są cenne, biblijna nauka także, ale nie ma nic cenniejszego nad krew Jezusa Chrystusa. Taka jest Boża jedność. Jest ona w Kościele wyrażana m.in. przez łamanie chleba. „Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba.” 1Kor.10,16-17; BT.

Pijemy z kielicha, gdyż mamy udział we krwi Chrystusa, łamiemy chleb, bo mamy udział w ciele Chrystusa. Łamiemy jeden chleb, bo jest jedno ciało. Jeśli w jakiejś miejscowości jest kilka miejsc, gdzie łamany jest chleb, to istnieją tylko dwie możliwości. Pierwsza: w miejscowości tej jest Kościół i inne grupy, społeczności chrześcijan. Druga: żadna z tych grup nie jest Kościołem. Kościół to tajemnica. Ale kiedy przychodzimy do Pana i prosimy, to On chętnie odsłania nam swoje tajemnice. W Kościele zobaczymy i doświadczymy przepływu Ducha, przepływu życia. Tam nie ma miejsca na ludzkie schematy, liturgię, czy władzę człowieka. W Kościele nikt nie staje na miejscu Chrystusa prowadząc zgromadzenie, czy mając ludzką władzę nad wierzącymi.

BT.      – cytaty z przekładu Biblii Tysiąclecia.

Bryt.    – cytaty z przekładu wydanego przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne.